خوش آمدی !!!

Imagine Enterprises معتقد است که همه افراد باید بخاطر نقاط قوت و توانایی منحصر به فردشان مورد احترام و احترام قرار گیرند. ما یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در تگزاس هستیم و به کمک افراد معلول کمک می کنیم تا مکان خاص خود را در جامعه خود پیدا کنند تا بتوانند زندگی کنند ، کار کنند و از زندگی لذت ببرند - درست مثل بقیه.

برنامه ریزی مزایا

ما با استفاده از برنامه برنامه ریزی و کمک به مشوق کار (WIPA) به بیش از 100 شهرستان در سراسر تگزاس مشاوره و پشتیبانی فواید ارائه می دهیم.

خدمات مستقیم مصرف کننده

Imagine Enterprises یک آژانس خدمات مدیریت مالی (FMSA) است. ما به مشتریان / کارفرمایان خود کمک می کنیم تا بودجه معافیت پزشکی خود را جهت دهند.

خدمات استخدامی

ما خدمات شبکه اشتغال مداوم و همچنین خدمات انتقال قبل از استخدام در دفاع از خود ، آمادگی کار و کاوش شغلی را ارائه می دهیم.